UBND tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

4 5

Yêu cầu đặt ra là việc tổ chức triển khai kế hoạch này trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhóm các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư, các dự án, các lĩnh vực đã ký kết bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư, nhằm sớm hình thành dự án và triển khai thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trên cơ sở các dự án treo bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phối hợp với các nhà đầu tư đề xuất dự án theo quy định.

Trường hợp đề xuất dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (các dự án trong khu kinh tế và dự án khu công nghiệp) là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh đề xuất dự án theo quy định.

Trường hợp dự án đề xuất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất và giải quyết theo trình tự thủ tục căn cứ nội dung tại Mục hướng dẫn trình tự chung tại Quyết định 3666/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhà đầu tư để thực hiện khảo sát địa điểm, nghiên cứu đầu tư, cung cấp thông tin để nhà đầu tư nghiên cứu và đề xuất dự án; tiếp nhận hồ sơ theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định, báo cáo, đề xuất (nếu có) theo quy định của pháp luật. Giao phòng chuyên mon cử cán bộ phụ trách theo dõi hồ sơ, xây dựng bảng tiến độ các dự án, đôn đốc các đơn vị liên quan; báo cáo tiến độ thực hiện đến UBND tỉnh khi được yêu cầu hoặc báo cáo định kỳ theo kế hoạch được ban hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, nhà đầu tư để xây dựng kế hoạch triển khai cho từng dự án đã trao bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tỉnh năm 2023; xây dựng bảng tiến độ để theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện dự án; thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án theo thẩm quyền, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét Quyết định chủ trương đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án trọng điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy heo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Đối với các dự án trọng điểm tại khu vực Bắc Vân Phong, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập tổ công tác chuyên trách để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các công việc liên quan đến các dự án trọng điểm ở khu vực Bắc Vân Phong; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu; xây dựng kế hoạch chi tiết các dự án theo danh mục các dự án đã ký biên bản ghi nhớ và các dự án trọng điểm khác (nếu có) phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện…

Nguồn: baodautu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *