Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Khối Trung ương thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới (dự án VLIG) đã vận hành 4 khối dữ liệu đất đai.

du lieu dat dai1
Ảnh minh họa

Cụ thể, toàn bộ 231/231 huyện của 28 tỉnh, thành phố thuộc Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn ngân hàng Thế giới đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai với đầy đủ 4 thành phần (cơ sở dữ  liệu địa chính, cơ sở dữ  liệu thống kê kiểm kê đất đai, cơ sở dữ  liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ  liệu giá đất).

Đối với các tỉnh, thành phố ngoài dự án VILG, có 219/705 đơn vị cấp huyện thuộc 35 tỉnh, thành phố huyện đã hoàn thành cơ sở dữ  liệu địa chính; trong đó có 85 huyện thực hiện quy trình chuyển đổi cơ sở dữ liệu địa chính trong dự án VILG.

Về phía Trung ương đã vận hành 4 khối dữ liệu đất đai, gồm: Dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Dữ liệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Dữ liệu Giá đất; Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai.

du lieu dat dai3

Cũng theo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, đến nay, cả nước đã có 34 tỉnh, thành phố kết nối, liên thông trao đổi thông tin đất đai giữa Cơ quan đăng ký đất đai với Cơ quan thuế. Đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 60/63 tỉnh, thành phố (với dữ liệu của 405/705 đơn vị cấp huyện, 5.230/10.599 đơn vị cấp xã.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 và Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, đến nay, đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận”. Đến nay, đã có 63/63 địa phương triển khai, phát sinh 10.447 hồ sơ.

Hai thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” và “Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính” đến nay, đã có 48/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 19.029 hồ sơ.

Kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nghiệp vụ cư trú, kết nối dữ liệu của tất cả các tỉnh, thành phố với dữ liệu của 461/705 đơn vị cấp huyện, 6.198/10.599 đơn vị cấp xã với hơn 26 triệu thửa đất.

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, đến nay, đã xây dựng, triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ cho 43/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 5.902 hồ sơ.

Trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, Cục đã phối hợp với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (Giai đoạn I)”.

Ngoài ra, Cục cũng phối hợp với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hiện đang làm điểm tại Hà Nội và Hà Nam.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *