Đối với các quy hoạch xây dựng chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 tỉnh Thanh Hóa có 348 đồ án quy hoạch, đối với các quy hoạch xây dựng lập mới trong năm 2024 có 345 đồ án quy hoạch….

Thanh Hóa
Ảnh minh họa

Để đẩy nhanh công tác lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/01/2024 về triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, trong năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng 693 đồ án quy hoạch cần tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt, cụ thể như đối với các quy hoạch xây dựng chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 có 348 đồ án quy hoạch. Trong đó quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa có 94 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch xây dựng vùng huyện có 2 đồ án; quy hoạch chung đô thị có 19 đồ án; quy hoạch phân khu đô thị có 22 đồ án; quy hoạch chi tiết đô thị có 33 đồ án; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng có 2 đồ án; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có 14 đồ án; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng có 2 đồ án. Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện của Thanh Hóa có 254 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch phân khu đô thị có 4 đồ án; quy hoạch chi tiết đô thị có 115 đồ án; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng có 2 đồ án; quy hoạch chung xây dựng xã có 51 đồ án; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn có 82 đồ án.

Đối với các quy hoạch xây dựng lập mới trong năm 2024 tỉnh này có 345 đồ án quy hoạch, trong đó quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa có 67 đồ án quy hoạch, gồm: quy hoạch xây dựng vùng huyện có 2 đồ án; quy hoạch chung đô thị có 8 đồ án; Quy hoạch phân khu đô thị có 2 đồ án; quy hoạch chi tiết đô thị có 47 đồ án; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có 8 đồ án. Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện có 278 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch phân khu đô thị có 2 đồ án; quy hoạch chi tiết đô thị có 63 đồ án; quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng có 5 đồ án; quy hoạch chung xây dựng xã có 29 đồ án; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 179 đồ án.

Tiến độ lập quy hoạch trong năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên cơ sở mức độ hoàn thành các quy hoạch đã lập nhưng chưa được duyệt, chuyển tiếp từ năm cũ và quy mô, loại hình quy hoạch, mức độ cần thiết ưu tiên thực hiện cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bao gồm các quy hoạch được lập chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 và dự kiến năm 2024, cụ thể như đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh này giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp rà soát, đề xuất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các quy hoạch xây dựng chuyển tiếp từ năm 2022, 2023, tỉnh này thực hiện theo tiến độ tại nhiệm vụ được duyệt, đồng thời các quy hoạch chi tiết đô thị và xây dựng khu chức năng và quy hoạch chung xây dựng xã hoàn thành, phê duyệt chậm nhất trong Quý II năm 2024. Với các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị và xây dựng khu chức năng, quy hoạch phân khu đô thị và xây dựng khu chức năng sẽ hoàn thành, phê duyệt chậm nhất trong Quý III năm 2024.

Đối với các quy hoạch xây dựng lập mới trong năm 2024, để đảm các quy hoạch được triển khai và hoàn thành đủ số lượng quy hoạch do các đơn vị đề xuất phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị bố trí nguồn lực để thực hiện.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức lập và trình phê duyệt nhiệm vụ chậm nhất trong tháng 3 năm 2024. Các đơn vị tổ chức lập đồ án và trình phê theo quy định. Trong đó, đối với quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung không quá 12 tháng; quy hoạch phân khu không quá 9 tháng; quy hoạch chi tiết đô thị và khu chức năng, quy hoạch chung xây dựng xã không quá 6 tháng; quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn không quá 4 tháng, phấn đấu có ít nhất 50% số quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và 80% quy hoạch chi tiết theo kế hoạch năm 2024 được phê duyệt trong năm 2024.

Nguồn: vneconomy.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *